Inspektor weterynaryjny
Toruń
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Toruniu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Toruniu

Warunki pracy

Praca związana z częstymi wyjazdami służbowymi poza siedzibę Urzędu wymagająca częstych kontaktów z nadzorowanymi podmiotami oraz osobami fizycznymi.
Uciążliwe warunki pracy uwarunkowane specyfiką pomieszczeń, gdzie przebywają zwierzęta gospodarskie oraz są wytwarzane bądź składowane pasze i uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
 • Realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz.
 • Raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz.
 • Nadzór na gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze i wytwórniami pasz.
 • Nadzór nad obrotem paszami i stosowaniem dodatków paszowych.
 • Nadzór nad zbieraniem, transportem, przetwarzaniem i przechowywaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego związane z oferowanym stanowiskiem pracy.
 • Znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dot. inspekcji weterynaryjnej.
 • Znajomość obsługi komputera.
 • Posiadanie czynnego prawa jazdy.
 • Znajomość przynajmniej jednego języka obcego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-13
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty przysłane lub dostarczone po terminie, niekompletne lub niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe - nr telefonu kontaktowego.
Wyłącznie kandydaci/kandydatki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni/one o terminie kolejnego etapu naboru.

Inspektor weterynaryjny

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna