Inspektor weterynaryjny
Pleszew
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt
zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca poza siedziba urzędu, wyjazdy służbowe, komputer, urządzenia pomiarowe, brak windy biuro na 1 piętrze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności kontrolnych z zakresu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • Kontrola przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontrola ich przemieszczania
 • Kontrola przestrzegania Wymogów Wzajemnej Zgodności (cross-compliance),
 • Przestrzeganie wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie
 • Wydawanie, na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową opinii co do zgodności z warunkami weterynaryjnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskie
 • Przygotowywanie analiz, informacji i sprawozdawczości z zakresu wykonywanych zadań
 • Przygotowywanie materiałów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego
 • Opracowywanie planów kontroli okresowych i sprawdzających oraz ich realizacja

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, rolnicze, zootechniczne
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość przepisów weterynaryjnych zwłaszcza w zakresie Wymogów Wzajemnej Zgodności (cross- compliance), zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt i ich przemieszczania
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Aktualne zaświadczenie o przyznależności do izby lekarsko-weterynaryjnej (w przypadku lekarza weterynarii)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie
  ul. Kazimierza Wielkiego 7D
  63-300 Pleszew

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Inspektor weterynaryjny
Pleszew
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna