Inspektor weterynaryjny
Korczowa
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej

Graniczny Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw granicznej kontroli weterynaryjnej
Zespół ds. granicznej kontroli weterynaryjnej

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu, w systemie 12 godzinnym, jednozmianowa, z użyciem monitora ekranowego. Praca na strefach kontrolnych o obniżonej temperaturze otoczenia, pobieranie prób do badań laboratoryjnych produktów ze środków transportu, obsługa pomostów hydraulicznych. Miejsce pracy mieści się na parterze. Budynek nie posiada podjazdów oraz toalet dla osób niepełnosprawnych. Możliwe wyjazdy służbowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - przeprowadzanie zgodnie z obowiązujacym prawem krajowym i wspólnotowym weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt, produktów oraz środków żywienia zwierząt
 • - prowadzenie badań monitoringowych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w kontrolowanych towarach
 • - przestrzeganie i realizację przepisów Ustawy o Inspekcji weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 roku
 • - przestrzeganie i realizację przepisów Ustawy o Weterynaryjnej kontroli granicznej z dnia 27 sierpnia 2003 roku
 • - przestrzeganie i realizację przepisów Ustawy o Paszach z dnia 22 lipca 2006 roku
 • - prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów
 • - prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z kpa
 • - monitorowanie zmian w przepisach krajowych i wspólnotowych, a także w procedurach wprowadzanych przez Głównego Lekarza Weterynarii dotyczących weterynaryjnej kontroli granicznej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe - wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • - znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
 • - posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • - kultura pracy i kultura osobista
 • - ukończone szkolenia oraz specjalizacje w zakresie administracji i epizootiologi weterynaryjnej; higieny zwierząt rzeźnych i mięsa, bezpieczeństwa żywności
 • - znajomość języka obcego: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub ukraińskiego w stopniu komunikatywnym
 • - znajomość obsługi specjalistycznych programów informatycznych: GLWe, TRACES, RASFF
 • - umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji oraz komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • - kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (zaświadczenie z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  GRANICZNY INSPEKTORAT WETERYNARII W KORCZOWEJ
  37-552 MŁYNY

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej mailowo lub telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Ofert osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Informacja o wyniku rekrutacji będzie umiesczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Korczowej.

Inspektor weterynaryjny

Korczowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna