Inspektor weterynaryjny
Elbląg
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15,
- praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie (powiat elbląski oraz gmina Miasto Elbląg),
- wyjazdy służbowe i szkoleniowe,
- narzędzia pracy: komputer, urządzenia pomiarowe,
- praca w terenie - wyjazdy samochodem służbowym,
- budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla niepełnosprawnych i windy,
- brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1557) w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP - dotyczy wyłącznie lekarza weterynarii,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciąganie wniosków,
 • Komunikatywność i rzetelność,
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • Umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego w tym MS Office.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość prawa weterynaryjnego w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt, postępowania administracyjnego oraz przepisów o służbie cywilnej,
 • znajomość języków obcych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii - dotyczy wyłącznie lekarza weterynarii
 • Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdem kat. B
 • Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, specjalizacjach
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Grunwaldzka 108
  82-300 Elbląg
  z dopiskiem
  "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej - Inspektor weterynaryjny w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Telefon do kontaktu 55-237-02-53

Inspektor weterynaryjny

Elbląg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna