Inspektor weterynaryjny
Szczytno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

• Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu szczycieńskiego. Narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, potencjalny kontakt z czynnikami zoonotycznymi lub szkodliwymi czynnikami biologicznymi, zwierzętami, zagrożenia w ruchu drogowym.
• Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje)
• Siedziba urzędu mieści się w budynku parterowym, przy wjeździe do budynku podjazd dla osób niepełnosprawnych, drzwi do pomieszczeń biurowych standardowe, toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
• Narzędzia i materiały pracy- samochód służbowy, sprzęt do diagnostyki weterynaryjnej, sprzęt do dezynfekcji, sprzęt biurowy – komputer, telefon, drukarka, ksero

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności w zakresie realizacji krajowych programów badań monitoringowych produktów pochodzenia zwierzęcego, wody przeznaczonej do pojenia zwierząt i pasz.
 • Wykonywanie czynności w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności, gospodarstwami rolnymi w zakresie stosowania pasz, przestrzeganiem przepisów o rejestracji i identyfikacji zwierząt oraz o ochronie zwierząt.
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie realizowanych zadań, przygotowywanie projektów odpowiednich decyzji, postanowień, zaświadczeń, pism.
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonanych zadań, sporządzanie zestawień zbiorczych, sprawozdawczości.
 • Realizacja zadań związanych z uzupełnianiem i aktualizacją danych w Rejestrach Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczytnie, w zakresie realizowanych zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe mające zastosowanie w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności (technologia, produkcja, jakość żywności).
 • w przypadku posiadania wykształcenia wyższego weterynaryjnego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie bezpieczeństwa żywności, pasz.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office, organizacji pracy własnej, stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole, działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Korczaka 1
  12-100 Szczytno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 896242176.

Inspektor weterynaryjny

Szczytno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna