Inspektor weterynaryjny
Maków Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności.

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu lub kontrole w terenie na obszarze powiatu makowskiego w godz. 8-16. Możliwość krajowych wyjazdów służbowych. Prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru nad działalnością wymagającą rejestracji prowadzoną przez podmioty zajmujące się produkcją, transportem i wprowadzaniem do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego ;
 • Przyjmowanie zgłoszeń o ubojach na użytek własny oraz sprawowanie nadzoru nad takim ubojem;
 • Prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych przez PLW w Makowie Maz. oraz wykazu zakładów wymagających obowiązku rejestracji prowadzących działalność związaną z produkcją, wprowadzaniem na rynek, obrotem lub transportem żywności pochodzenia zwierzęcego;
 • Wystawianie wymaganych świadectw w obrocie krajowym i międzynarodowym żywnością pochodzenia zwierzęcego;
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad lekarzami weterynarii wyznaczonymi do sprawowania nadzoru nad zakładami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego;
 • Pobieranie prób do badań laboratoryjnych w nadzorowanych zakładach;
 • Sporządzanie projektu planu kontroli okresowych w nadzorowanych podmiotach;
 • Wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowanie projektów decyzji w zakresie przestrzegania warunków weterynaryjnych przez podmioty produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego;
 • Przygotowywanie projektów zaświadczeń i opinii w zakresie sprawowanego przez siebie nadzoru;
 • Sporządzanie sprawozdań i informacji z wykonanych zadań;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych z zakresu bezpieczeństwa żywności;
 • prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia samochodu;
 • umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejetność organizacji pracy i podejmowania decyzji
 • dyspozycyjność
 • ukończone szkolenia i specjalizacje
 • kultura pracy i kultura osobista

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzajacych ukończenie szkoleń i specjalizacji

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim, ul. Mazowiecka 7, 06-200 Maków Mazowiecki z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej- inspektor weterynaryjny"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Składane dokumenty/ list motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia/ winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 29 71 71 235, 795 855 222.

Inspektor weterynaryjny

Maków Mazowiecki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna