Inspektor weterynaryjny
Kolno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
Komórka organizacyjna ds . higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego S2

Warunki pracy

Praca administracyjno biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie jak również praca w terenie związana z przeprowadzaniem kontroli w podmiotach nadzorowanych niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych,
Możliwość kontaktu z czynnikami zootycznymi.
Praca w budynku jędnopiętrowym bez podjazdu. Pomieszczenie sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie monitoringu badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i zwierząt.
 • Realizacja zadań związanych z merytoryczną stroną obrotu krajowego w tym weryfikacją przestrzegania limitów sprzedaży, handlu , eksportu i importu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia warunków weterynaryjnych przy obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzenie rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego.
 • Przygotowywanie decyzji administacyjnych w celu przedłożenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii do zatwierdzenia oraz wydawanie zaświadczeń dla podmiotów nadzorowanych
 • Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem sprawozdań i statystyki oraz sporządzanie dokumentacji z prowadzonych postępowań administracyjnych oraz skargowych dotyczących realizacji zadań
 • Realizacja zadań związanych z nadzorem i kontrolą nad przestrzeganiem przepisów i warunków weterynaryjnych podmiotów które wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego.Przygotowanie zestawień rocznych planów i harmonogramów kontroli przeprowadzanych w ramach rolniczego handlu detalicznego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • znajomość aktuanie obowiązujacych ustaw w zakresie: służby cywilnej , Inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego,
 • znajomość zagadnień krajowego i unijnego prawa weterynaryjnego
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność , odporność na stres
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • prawo jazdy kategorii B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa wykonywania zowodu lekarza weterynarii
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niekompletne , bez podpisu oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
Informacje o ogłoszeniu oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępna jest na stronie BIP urzędu : http://www.piw-kolno.4bip.pl/index.php?idg=3&id=18&x=5

Inspektor weterynaryjny

Kolno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna