Inspektor weterynaryjny
Człuchów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Człuchowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw Rolniczego Handlu Detalicznego
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu oraz w terenie, budynek piętrowy,
praca od poniedziałku do piątku,
wyjazdy służbowe /szkolenia, narady/,
brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak windy, brak podjazdu / bariery architektoniczne,
kontakt z materiałem biologicznym i zwierzętami,
stres związany z kontaktami z przedstawicielami podmiotów kontrolowanych,
praca przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o produktach pochodzenie zwierzęcego i rozporządzeń wykonawczych oraz rozporządzeń (WE) nr 178/2001,852/2004,853/2004,882/2004
 • realizacja zadań wynikających z krajowego planu badań kontrolnchy obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego
 • rejestracja podmiotów ubiehających się o wpis Rolniczego Handlu Detalicznego w tym prowadzenie rejestru RHD
 • prowadzenie terminowej sprawozdawczości w odniesieniu do RHD
 • współpraca z inspektorami weterynaryjnymi ds. RHD w innych Powiatowych Inspekotaratach Weterynarii oraz współpraca z laboratorium ZHW i podmiotami w powiecie w zakresie kompetencji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętość obsługi komputera, uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • orzeczenie lekarskie w przypadku niepełnosprawności
 • prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnieni osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci/kandydatki spełniający wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Dokumenty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.
W ciągu jednego miesiąca od daty opublikowania wyników naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów. Dokumenty nieodebrane bądź odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 059 8341122

Inspektor weterynaryjny

Człuchów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna