Inspektor weterynaryjny
Tychy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole d.s. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin
Praca w siedzibie urzędu i praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy samochodem służbowym
Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe
Praca w budynku piętrowym, brak windy, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych
Kontakt z klientem zewnętrznym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizacja tego rejestru
 • Prowadzenie postępowań skargowych
 • Prowadzanie kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym, w tym przeprowadzanie kontroli planowych oraz kontroli sprawdzających usunięcie ewentualnych nieprawidłowości
 • Prowadzenie monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzonych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniami oraz koniecznej sprawozdawczości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w inspekcji weterynaryjnej
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach, ul. Powstańców 27, 43-100 Tychy

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Dodatkowe informacje można uzyskać:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach, ul. Powstańców 27, 43-100 Tychy pod nr. tel. 32 227 26 25.

Inspektor weterynaryjny

Tychy

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna