Inspektor weterynaryjny
Łowicz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

1. Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych.
2. Praca wykonywana w pozycji przemiennej, wymagająca przemieszczania się pracownika między pokojami lub piętrami.
3. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie, wyjazdy na szkolenia, konferencje, sympozja i narady.
4. Kierowanie samochodem służbowym.
5. Siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do poszczególnych kondygnacji budynku.
6. Stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym.
7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka".
8. Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
9. Za wieloletnią pracę członek korpusu służby cywilnej otrzymuje nagrodę jubileuszową.
10. Pakiet socjalny (m.in. świadczenia okolicznościowe, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach).
11. Dofinansowanie do okularów korekcyjnych.
12. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się działalnością nadzorowaną wymienione w art. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorob zakaźnych zwierząt;
 • przyjmowanie zgłoszeń zakaźnych chorób zwierzęcych podlegających obowiązkowi notyfikacji, zwalczania i rejestracji oraz organizowanie akcji wykrywania, zwalczania, likwidacji i zapobiegania tym chorobom;
 • prowadzenie dokumentacji, ewidencji, sprawozdawczości i raportowania z zakresu zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych;
 • nadzór nad pobieraniem próbek do celów diagnostycznych, badań przewidzianych w trybie przepisów dotyczących zwalczania chorób zakaźnych;
 • obsługa systemów informatycznych związanych z notyfikacją chorób zakaźnych oraz z przemieszczeniami zwierząt w ramach obrotu, handlu i eksportu;
 • opracowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ;
 • przygotowywanie projektów aktów administracyjnych wynikających z wykonywanych czynności w ramach sprawowanego nadzoru;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość aktualnie obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnch zwierząt oraz aktów prawnych dotyczących służby cywilnej
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego w tym MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność i inicjatywa oraz kreatywność
 • kultura pracy i kultura osobista
 • analityczne myślenie
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres i umiejętność działań w sytuacjach stresowych
 • chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach, kursach i uzyskanych specjalizacjach

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie o treści wskazanej w ogłoszeniu własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą. Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną muszą być podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Przesłane dokumenty powinny zawierać adnotację o numerze naboru.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy i nie będą udostępnianie innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych w przepisach szczególnych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podaje Pani/Pan swoje dane dobrowolnie.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru o czym będą poinformowani telefonicznie lub e-mail podany w ofercie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data stempla pocztowego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjne zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46/837-55-78

Inspektor weterynaryjny

Łowicz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna