Inspektor weterynaryjny
Nowy Dwór Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

1. praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,
2. praca biurowa w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatów nowodworskiego i legionowskiego,
3. kierowanie samochodem służbowym,
4. biuro znajduje się na parterze budynku, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Przeprowadzanie kontroli podmiotów produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego.
 • Wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad realizacją badań właścicielskich przez podmioty, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
 • Pobieranie prób do badań urzędowych oraz badań monitoringowych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiazków, w tym praca w programie E-KLIENT, CELAB, TRACES.
 • Wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad eksportem produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych.
 • Prowadzenie sprawozdawczości bieżącej i okresowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne, biologiczne lub technologia żywności
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego, w tym pakietu MS Office
 • Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Inspektor weterynaryjny

Nowy Dwór Mazowiecki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna