Inspektor weterynaryjny
Gdańsk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim

Kierownik poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
Zespół ds. pasz i utylizacji

Warunki pracy

- praca administracyjna w siedzibie urzędu
- czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych na terenie powiatu
- wyjazdy służbowe
- biuro znajduję się na piętrze, bez windy
- praca przy komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań IW określonych ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu pasz i utylizacji
 • nadzór i koordynowanie badań monitoringowych, pobieranie próbek
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości
 • prowadzenie postępowań administarcyjno-egzekucyjnych
 • wydawanie decyzji administarcyjnych wynikajacych z wykonywania zadań
 • nadzorowanie podmiotów wytwarzajacych i stosujących pasze
 • obsługa systemów komputerowych dotyczących przedmiotowego zakresu
 • kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych
 • prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objetych nadzorem
 • kontrola w zakresie zbierania, transportowania, przetwarzania uppz
 • kontrola podmiotów wykorzystujących uppz
 • realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontoli Urzędowej Pasz
 • nadzór nad stosowaniem dodatków paszowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub wyższe pokrewne z zakresu spraw należących do działań IW
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych i kpa
 • prawo jazdy kat.B
 • znajomość obsługi komputera
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administarcyjnego, prawa weterynaryjnego oraz przepisów o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o paszach
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym
 • udokumentowane ukończone szkolenia, kursy związane z tematyką weterynaryjną

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim
  Ul. Wojska Polskiego 16,
  83-000 Pruszcz Gdański
  z dopiskiem- Oferta zatrudnienia- Inspektor ds. pasz i utylizacji

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Ofert osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Inspektor weterynaryjny

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna