Inspektor weterynaryjny
Sokołów Podlaski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, skaner).
Praca w trudnych warunkach środowiskowych w postaci n/n ubojem i rozbiorem zwierząt w zakładach mięsnych.
Zadania wykonywane poza siedzibą urzędu.
Stres związany z przeprowadzaniem kontroli.
Zagrożenie korupcją.
Bariery architektoniczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru, kontroli i audytu w zakładzie "SOKOŁÓW" S.A. Oddział w Sokołowie Podlaskim, w celu sprawowania prawidłowego przestrzegania prawa żywnościowego w zakładzie zatwierdzonym do eksportu na rynek USA.
 • Nadzorowanie i kontrolowanie urzędowych lekarzy weterynarii oraz personelu pomocinczego w zakładzie "SOKOŁÓW" S.A. Oddział w Sokołowie Podlaskim, w celu zapewnienia prawidłowego przestrzegania prawa żywnościowego w zakładzie zatwierdzonym do eksportu na rynek USA.
 • Pobieranie prób zgodnie z wymogami dla rzeźni zatwierdzonych do eksportu na rynek USA, w celu prawidłowego przestrzegania prawa żywnościowego w zakładzie zatwierdzonym na rynek USA.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Tytuł lekarza weterynarii, prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Znajomość polskich, unijnych przepisów prawa weterynaryjnego,
 • Znajomość przepisów prawa administracyjnego,
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Szkolenie z zakresu przepisów prawa żywnościowego USA,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia doumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Sokołów Podlaski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna