Inspektor weterynaryjny
Krosno Odrzańskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do godz. 15:00.
Praca w siedzibie Inspektoratu przy komputerze oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe krajowe.
Możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w przypadku kryzysowych sytuacji wymagających działań IW.
Prowadzenie samochodu służbowego - osobowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej, określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1557 ze zmianami) w szczególności:
 • nadzór nad podmiotami produkującymi, przechowującymi i wprowadzającymi do obrotu, środki żywności pochodzenia zwierzęcego oraz nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego
 • realizacja pobierania prób do badań monitoringowych i urzędowych w kierunku pozostałości chemicznych, biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości, rejestrów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • W przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel).
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu powtwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Wszystkie niezbędne dokumenty oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznym podpisem.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o dalszym etapie rekrutacji.
Oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani, w przypadku ich nie odebrania w ciągu miesiąca, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 68 383 51 73

Inspektor weterynaryjny

Krosno Odrzańskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna