Inspektor weterynaryjny
Tomaszów Lubelski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

praca terenowo - biurowa,
kontakt z materiałem zakaźnym,
krajowe wyjazdy służbowe,
prowadzenie pojazdu służbowego do 3,5 t.,
narzędzia i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe,
bariery architektoniczne - budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli związanych z bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji, przechowywaniu, umieszczaniu na rynku, sprzedaży bezpośredniej w nadzorowanych podmiotach.
 • Prowadzenie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym wystawianie wymaganych świadectw zdrowia.
 • Pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności.
 • Kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie w zakresie minimalnych warunków higieny.
 • Wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, szczególnie w przypadku zaistnienia zagrożenia epizootycznego w podmiotach wytwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego.
 • Przygotowywanie projektów aktów administracyjnych wynikających z wykonywania wymienionych zadań.
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z przepisów.
 • Obsługa systemów komputerowych dotyczących przedmiotowego zakresu działania Zespołu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Krucza 6
  22-600 Tomaszów Lubelski

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Za datę wpływu dokumentów przyjmuje się datę złożenia dokumentów w siedzibie Urzędu lub datę stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydatka/kandydat zakwalifikowani do etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 84 6642201.
Inspektor weterynaryjny
Tomaszów Lubelski
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna