Inspektor weterynaryjny
Lubań
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaniu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
Zespół do spraw pasz i utylizacji.

Warunki pracy

-Praca wykonywana w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie
-Kontakt z materiałem zakaźnym oraz ze zwierzętami.
-

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1.Prowadzi sprawy związane z zatwierdzeniem i rejestracją podmiotów zajmujących się produkcją pasz.
 • 2.Prowadzi sprawy związane z działaniami w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem paszowym oraz postępowaniami związanymi z nałożeniem kar pieniężnych oraz sankcjami wykroczeniowymi i karami wobec podmiotów zajmujących się produkcją obrotem pasz oraz ubocznymi produktami zwierzęcymi i produktami pochodnymi.
 • 3.Pobiera próbki do badań w trybie przepisów dotyczących kontroli jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa pasz.
 • 4.Prowadzi sprawy związane z nadzorem nad obrotem nawozów organicznych oraz stosowaniem polepszaczy.
 • 5.Dokonuje analizę ryzyka i oceny bezpieczeństwa produkcji i obrotu pasz.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Posiadanie prawa jazdy kat.B
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  59-800 Lubań ul.Lwówecka 3

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę.Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy telefonicznie .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 75 722 3033

Inspektor weterynaryjny

Lubań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna