Inspektor weterynaryjny
Jędrzejów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

praca administracyjna w siedzibie Inspektoratu
czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych
wyjazdy służbowe
praca przy komputerze
narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia pomiarowe
pomieszczenia biurowe: I piętro bez wind i podjazdów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizacja tego rejestru
 • przeprowadzanie kontroli podmiotów zarejestrowanych w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • weryfikacja przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym
 • prowadzenie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem żywności
 • przygotowanie i opracowanie sprawozdań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość prawa weterynaryjnego z zakresu zajmowanego stanowiska i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność interpretacji i stosowania prawa weterynaryjnego
 • dobra organizacja pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopie prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie
  ul. Głowackiego 16
  28-300 Jędrzejów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Przewidywany termin zatrudnienia od 1 października br.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie ne będą rozpatrywane.

Inspektor weterynaryjny

Jędrzejów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna