Inspektor weterynaryjny
Poddębice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - powiat poddębicki,
- prowadzenie samochodu służbowego,
- podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, urządzenie wielofunkcyjne,
- praca na parterze, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,
- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru nad wymaganiami weterynaryjnymi dla podejmowania i prowadzenia działalności podlegającej nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej (np. zootechnika, rolnictwo itp.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach
  ul. Mickiewicza 32
  99-200 Poddębice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Poddębice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna