Inspektor weterynaryjny
Namysłów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namysłowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

obsługa klientów, obsługa komputera, praca w terenie, wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad odpowiednimi podmiotami gospodarczymi pod względem przestrzegania przez nie warunków weterynaryjnych (praca związana z wyjazdem w teren)
 • zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • znajomość przepisów weterynaryjnych, kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • znajomość języka obcego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia prawa jady kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie.
Oferty po zakończonym naborze zostaną zniszczone komisyjnie po upływie trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 774101315

Inspektor weterynaryjny

Namysłów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna