Inspektor weterynaryjny
Lublin
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności

Warunki pracy

• praca w terenie,
• stres związany z obsługą klientów zewnętrznych lub z przeprowadzeniem kontroli w innych jednostkach,
• zagrożenie korupcją.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej rejestrów, wynikających z instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii, nadzorowanych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii podmiotów i przekazywanie ww. informacji do GIW.
 • Nadzór nad prawidłowością działania PLW – kontrole PLW w zakresie prawidłowości ich nadzoru nad produkcją żywności i lekarzami wyznaczonymi do wykonywania urzędowych czynności.
 • Sporządzanie wymaganych raportów i sprawozdań (bieżących, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, rocznych) dla Głównego Lekarza Weterynarii, Urzędu Wojewódzkiego i jeżeli to konieczne dla innych instytucji. Prowadzenie i analizowanie dokumentacji wraz z weryfikacją spełnienia wymogów przy dopuszczaniu zakładów przez PLW do wywozu na kraje trzecie.
 • Obsługa systemów informatycznych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, w tym baz danych w zakresie kontroli nad informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności.
 • Zbieranie informacji dotyczących prowadzonych spraw administracyjnych w II instancji (sprawdzenie prawidłowości prowadzonego postępowania administracyjnego, prowadzenie kontroli w sprawie postępowań wyjaśniających, sporządzanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień i pism, weryfikacja dokumentacji z zakresu rozpatrywania skarg i wniosków).
 • Wykonywanie wszelkich czynności i zadań leżących w kompetencjach organu I instancji, jeżeli jest to uzasadnione szczególną wagą lub zawiłością sprawy.
 • Reprezentowanie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii na zebraniach, spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez jednostki nadrzędne, jak i inne organy administracji rządowej, organizowanie i prowadzenie szkoleń i narad.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prawo wykonywania zawodu - dotyczy lekarzy weterynarii
 • Znajomość przepisów UE i krajowych w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • umiejętność pracy w zespole
 • radzenie sobie w sytuacjach stresowych i kryzysowych
 • umiejętności analityczne
 • odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, komunikatywność
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista
 • staż w Inspekcji Weterynaryjnej
 • staż w zakładach mięsnych
 • doświadczenie pracy w zespole Bezpieczeństwa Żywności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
 • ukończenie kursu/szkolenia w zakresie wytrawiania
 • obsługa komputera (pakiet MS Office z naciskiem na arkusze kalkulacyjne - Excel)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu - dotyczy lekarzy weterynarii
 • kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
  ul. Droga Męczenników Majdanka 50
  20-325 Lublin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty muszą być opatrzone wyraźnym dopiskiem na kopercie: inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności- oferta pracy z podanym numerem ogłoszenia. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty otrzymane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
W przypadku dokumentów złożonych osobiście w sekretariacie – decyduje data dostarczenia oferty do urzędu. W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową- decyduje data stempla pocztowego.
Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru o czym będą powiadamiani telefonicznie lub e-mailem.
W ciągu 14 dni od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 744-28-85 oraz na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie http://www.wiw.lublin.pl/bip/

Inspektor weterynaryjny

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna