Inspektor weterynaryjny
Łęczna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łęcznej

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

praca przy komputerze
wyjazdy służbowe w teren w celu przeprowadzenia kontroli
pomieszczenia biurowe zlokalizowane na parterze budynku

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zwalczanie zakaźnych chorób zwierząt
 • kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej
 • opracowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • przeprowadzanie kontroli w handlu, wwozie i wywozie zwierząt
 • przeprowadzanie kontroli rejestracji i identyfikacji zwierząt
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru nadzorowanych podmiotów w części dotyczącej przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • pobieranie próbek do celów diagnostycznych
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie zdrowia zwierząt i o ochronie zwierząt
 • prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów aktów administracyjnych wynikających z wykonywania wyżej wymienionych zadań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łęcznej
  Al. Jana Pawła II 95
  21-010 Łęczna

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Łęczna

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna