Inspektor weterynaryjny
Dębica
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w Zespole d/s zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie na obszarze powiatu.
Narzędzia i materiały pracy - komputer i inne narzędzia biurowe (fax, skaner, kserokopiarka).
Bariery architektoniczne - brak podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań inspekcji weterynaryjnej w zakresie ochrony zwierząt i ochrony zdrowia zwierząt
 • sporządzanie sprawozdawczości i informacji z wykonywanych zadań
 • prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dot. inspekcji weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu (prawo jazdy kat. B)
 • umiejętność obsługi komputera, biegła znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Zakwalifikowane/i/ kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dalszych etapach naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Wymagane oświadczenia, zgody, CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Pozostałe informacje: tel.14 6818242


Inspektor weterynaryjny

Dębica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna