Inspektor weterynaryjny
Warszawa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności.

Warunki pracy

warunki pracy - wizyty w zakładach produkcyjnych, podstawowe narzędzie pracy - komputer, bariery architektoniczne w budynku - wejście po schodach bez rampy, brak dostosowanych toalet, praca poza siedzibą urzędu - na terenie Warszawy i powiatu Wołomin, praca zespołowa, wyjazdy służbowe, wyjazdy szkoleniowe, samodzielne kierowanie samochodem służbowym, brak wind i podjazdów, narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań inspekcji weterynaryjnej
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych
 • pobieranie prób
 • nadzór nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • nadzór nad obrotem i eksportem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • przygotowywanie postępowań administracyjnych w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności i żywienia w zakresie jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości
 • przyjmowanie i wysyłanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych w ramach systemu RASFF

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dobra znajomość obsługi pakietu Office
 • znajomość obowiązujących przepisów w zakresie: służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu (lekarze weterynarii)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Katarzyna Powierża tel. tel. 22 840 43 33.

Inspektor weterynaryjny

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna