Inspektor weterynaryjny
Trzebnica
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Trzebnicy

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca w biurze i w terenie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Możliwe nietypowe godziny pracy, również poza godzinami urzędowania i w dni wolne od pracy.
Praca przy użyciu komputera i urządzeń biurowych.
Wyjazdy w teren - kontakt ze zwierzętami.
Stanowisko pracy usytuowanie na I pietrze budynku - brak windy.
Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i rejestracją podmiotów zajmujacych się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi
 • prowadzenie dokumentacji spraw związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzecego, w tym nad wymaganiami weteryanryjnymi przy ich produkcji
 • prowadzenie spraw związanych z działaniami w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem żywnościowym oraz postępowaniami związanymi z nałożeniem kar pieniężnych oraz sankcjami wykroczeniowymi i karnymi wobec podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi
 • sporządzanie obowiazujacej sprawozdawczości miesięcznej, rocznej oraz wynikajacej z przepisów prawa
 • prowadzenie spraw związanych z eksportem m. in. do USA

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • obsługa komputera oraz programów komputerowych
 • znajomośc przepisów weteryanryjnych - polskich i unijnych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Trzebnicy z oznaczeniem stanowiska lub przesłać poczta na adres urzędu z dopiskiem:
"Oferta pracy na stanowisku Inspektora Wet. ds. bezpieczeństwa żywności".

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu oferty do urzędu.

W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie oferty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru - rozmowy kwalifikacyjnej, o czym będą powiadomieni telefonicznie. Telefon kontaktowy 71 312 01 97

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Trzebnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna