Inspektor weterynaryjny
Cieszyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw Ochrony zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt
Zespół do Spraw Zdrowia i Ochrony Zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Cieszynie

Warunki pracy

Miejsce pracy zlokalizowane na pierwszym piętrze. Istnieją bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Praca w urzędzie i poza siedzibą urzędu; wyjazdy służbowe - możliwy kontakt z czynnikami biologicznymi powodującymi zagrożenie zdrowia; praca na komputerze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad przepisami o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających urzędowemu zwalczaniu
 • nadzór nad przepisami o ochronie zwierząt
 • pobieranie prób od zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie czynności kontrolnych i sprawozdawczych
 • analiza i sprawozdawczość z nadzorowanych działań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe biologiczne, rolnicze, związane z ochroną środowiska

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  43-400 Cieszyn ul. Bielska 3a

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Adres e-mail: cieszyn,Aplikuj
Przewidywany termin zatrudnienia 01.10.2018 r.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wszystkie kandydatki wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie przeprowadzenia ewentualnego następnego etapu naboru.

Inspektor weterynaryjny

Cieszyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna