Inspektor weterynaryjny
Poznań
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
- praca w terenie,
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
- nietypowe godziny pracy,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- budynek wyposażony w windę osobową,
- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie podmiotów prowadzących działalność w zakresie wytwarzania pasz leczniczych oraz podmiotów zajmujących się dystrybucją pasz leczniczych (kontrole I instancji)
 • Kontrolowanie powiatowych lekarzy weterynarii woj. wielkopolskiego w zakresie nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
 • Koordynowanie pobierania próbek w ramach monitoringu pasz oraz wykonywanie zadań w zakresie spraw prowadzonych w kilku powiatach jednocześnie
 • Analizowanie, weryfikowanie i przetwarzanie danych uzyskanych z powiatowych inspektoratów weterynarii województwa wielkopolskiego
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych I i II instancji
 • Przygotowywanie projektów pism w ramach zadań wykonywanych przez zespół
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu i realizowaniu szkoleń

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe powiązane z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dot. aplikacji lekarzy weterynarii)
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu pasz, ubocznych produktów zwierzęcych oraz postępowania administracyjnego
 • Znajomość obsługi pakietu Office (Word, Excel, Power Point), programów pocztowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Specjalizacja: Prewencja weterynaryjna i higiena pasz lub inna powiązana z pracą zespołu
 • Prawo jazdy kat. B
 • Doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy pracy w administracji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego Prawo jazdy kat. B
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
 • Kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail i/lub numer telefonu. Wymogi formalne spełniają te oferty, które zostaną nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego), zawierają komplet dokumentów, w tym własnoręcznie podpisane CV, list motywacyjny i oświadczenia oraz spełniają wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu oraz siedzibie urzędu – na tablicy ogłoszeń. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 661-90-08 lub 61 661-90-65.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Inspektor weterynaryjny

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna