Inspektor weterynaryjny
Radzyń Podlaski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca biurowa (wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze) oraz częste wyjazdy służbowe związane z przeprowadzaniem kontroli (uprawnienia do kierowania samochodem osobowym), wyjazdy szkoleniowe, kontakt z rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych, pobieranie prób

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Budynek parterowy, wejście na parter trzystopniowe, brak podjazdu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrole warunków weterynaryjnych SB, RHD, przechowywania tusz dzików w kontenerach chłodniczych.
 • Prowadzenie rejestru podmiotów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego w systemie RPUKP Bż.
 • Kontrole warunków weterynaryjnych w podmiotach prowadzących działalność w zakresie skupu zwierząt łownych.
 • Kontrole warunków weterynaryjnych - transportu produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzenie monitoringu w ramach badań kontrolnych substancji niedozwolonych pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, oraz w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt wraz z obsługą programu E-Client w ramach zastępstw.
 • W zakresie nadzoru kontrole przestrzegania warunków weterynaryjnych w gospodarstwach pozyskujących: mleko, jaja konsumpcyjne w ramach zastępstw.
 • Kontrole punktów odbioru mleka w ramach zastępstw
 • Prowadzenie spraw z zakresu uboju na użytek własny w ramach zastępstw.
 • Podejmowanie czynności w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej.
 • W zakresie nadzoru kontrola bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami weterynaryjnymi przy ich produkcji oraz eksporcie – w zakładach przetwórstwa mleka, mięsa czerwonego i białego w ramach sprawowania zastępstw.
 • Obsługa systemów informatycznych RASFF, TRACES w ramach sprawowania zastępsw.
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego, przygotowywanie pism oraz projektów decyzji administracyjnych oraz sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań.
 • Wykonywanie innych poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii, w tym: sporządzanie harmonogramów pracy oraz prowadzenie samochodu służbowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • dokładna znajomość przepisów weterynaryjnych
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • odporność na stres
 • umiejętność sprawnej organizacji
 • kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie z postępowania administracyjnego
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • kopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarzy weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Warszawska 100
  21-300 Radzyń Podlaski
  sekretariat pokój nr 4

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do przystąpienia do naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (83) 352 70 15 wew. 3 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta pracy nr (numer ogłoszenia)"
Oferty nie spełniające wymogów formalnych (niekompletne, niepodpisane własnoręcznie) oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone nie będą odsyłane, a kandydaci niespełniający wymogów nie zostaną powiadomieni telefonicznie.
Planowany termin zatrudnienia: styczeń/luty 2019 r
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Radzyń Podlaski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna