Inspektor weterynaryjny
Chrzanów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chrzanowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Siedziba urzędu znajduje się na piętrze.
Na parterze znajduje się platforma przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Brak windy na pierwsze piętro.
Narzędzie pracy: zestaw komputerowy oraz inne urządzenia biurowe.
Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - obszar powiatu chrzanowskiego.
Wyjazdy służbowe poza teren powiatu i województwa.
Stres związany z obsługą podmiotów zewnętrznych (zakłady produkcyjne sektora spożywczego) oraz kontrole gospodarstw utrzymujących zwierzęta (chlewnie, obory, stajnie, kurniki) - kontakt ze zwierzętami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad warunkami weterynaryjnymi w zakładach zajmujących sie produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 • Sporządzanie decyzji administracyjnych i postanowien w zakresie nadzoru nad podmiotami sektora spożywczego.
 • Sporządzanie dokumentacji eksportowej.
 • Pobieranie prób w ramach kontroli urzędowej oraz w ramach krajowego monitoringu.
 • Prowadzenie rejestrów w zakresie realizowanych obowiązków.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
<br>lub 
<br>inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia dokumentu potwierdzająćego spełnienie wymagania w zakresie posiadania prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-19
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat
  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chrzanowie
  ul. Mjr Grzybowskiego 7
  32-500 Chrzanów

  Zamknięta koperta z dopiskiem: OFERTA PRACY.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Telefon kontaktowy w sprawie naboru
(32) 21 21 296 wew. 26

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.

Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Inspektor weterynaryjny

Chrzanów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna