Inspektor weterynaryjny
Orońsko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z/s w Orońsku oraz w terenie ze zwierzętami: chlewnie, obory, stajnie, pastwiska. Wyjazdy służbowe na kontrole podmiotów nadzorowanych oraz szkolenia. Kontakt z klientem zewnętrznym. Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń techniki biurowej. Narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne oraz warunki atmosferyczne.
Budynek wyposażony w windę, toalety nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności inspekcyjnych w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w tym odzwierzęcych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych,
 • realizacja programów zwalczania chorób zwierząt,
 • wykonywanie czynności związanych z wprowadzaniem na rynek zwierząt, wystawianie świadectw zdrowia zwierząt,
 • realizacja zadań związanych z przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, przepisów dotyczących przewozu i transportu zwierząt,
 • kontrola wykonywania czynności przez osoby wyznaczone do badań zwierząt i pobierania próbek,
 • wykonywanie czynności związanych z wykorzystaniem materiału biologicznego,
 • pobieranie i koordynowanie pobierania próbek do badań monitoringowych i laboratoryjnych w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • prowadzenie sprawozdawczości, informacji wewnętrznej i korespondencji związanej z działalnością powiatowego inspektoratu weterynarii,
 • prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych,
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie raportów,
 • wykonywanie zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych i kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Inspektoratu)
- oferty należy składać w kopercie z dopiskiem "Oferta pracy - Inspektor weterynaryjny"
- wymagane oświadczenia, życiorys/CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem
- kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni o tym telefonicznie lub na podany adres e-mail.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 617-58-65

Inspektor weterynaryjny

Orońsko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna