Inspektor weterynaryjny
Lubartów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubartowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt. Praca na zastępstwo.
w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
Wyjazdy służbowe ( kontrole nadzorowanych podmiotów w terenie, pobieranie próbek, szkolenia ).
Stres związany z wykonywaniem kontroli.
Kontakt z klientem zewnętrznym.
Siedziba urzędu w budynku jednopiętrowym, brak wind i podjazdów oraz toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie nadzorowanych podmiotów
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i innych dokumentów dla Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami
 • Sporządzanie obowiązującej dokumentacji z zakresu realizowanych zadań
 • Obsługa programów komputerowych związanych z realizowanymi zadaniami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne i inne wyższe związane z rolnictwem lub zwierzętami
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP lub dyplom ukończenia studiów wyższych
 • Dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego ( krajowych i unijnych ) oraz KPA
 • Dobra znajpmość obsługi komputera ( środowisko MS Office )
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Kopia prawa jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty pracy otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia, list motywacyjny oraz życiorys muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. W ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów 9 po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone ). Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do dalszych etapów naboru ( test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna ) będą powiadamiani telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane nadawcy z dopiskiem " Oferta na stanowisko inspektora weterynaryjnego i numer ogłoszenia z bazy ogłoszeń".
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81-855-28-11.

Inspektor weterynaryjny

Lubartów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna