Inspektor weterynaryjny
Starogard Gdański
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starogardzie Gdańskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
ds. pasz i utylizacji

Warunki pracy

Praca biurowa, przy monitorze komputera. Bezpośredni kontakt z klientem. Reprezentowanie urzędu w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach i konferencjach.
Pomieszczenia biurowe znajdują się na piętrze- brak windy. Łazienki nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze i pasze lecznicze
 • Nadzór nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach,
 • Nadzór nad obrotem paszami,
 • Nadzór nad wytwórniami pasz ,
 • Nadzór nad zakładami produkującymi karmy dla zwierząt domowych,
 • Nadzór nad hurtowniami karm dla zwierząt domowych,
 • Nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego ,
 • Nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego pochodzącymi ze środków transportu międzynarodowego,
 • Nadzór nad podmiotami wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego,
 • Nadzór nad rolniczym wykorzystaniem mączek mięsno – kostnych jako polepszaczy gleby oraz podmiotami stosującymi polepszacze gleby,
 • Nadzór nad eksportem i importem oraz handlem paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • Prowadzenie sprawozdawczości w odniesieniu do pasz i utylizacji,
 • Aktualizacja list podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w odniesieniu do pasz i utylizacji,
 • Organizowanie działań powiatowego inspektoratu weterynarii w zakresie upowszechniania wiedzy o zgodnym z prawem wytwarzaniem i obrotem pasz oraz problematyką zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • Prowadzenie postępowania w administracji, mandatowego, egzekucyjnego oraz kierowanie wniosków do odpowiednich sądów.
 • Prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem,
 • Pobieranie prób pasz w ramach monitoringu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne, zootechniczne, biologiczne z zakresu
<br>bezpieczeństwa żywności, wyższe rolnicze
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii- jeśli dotyczy
 • znajomośc KPA oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i Unii Europejskiej w zakresie pasz i utylizacji
 • obsługa komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • ksero prawa wykonywania zawodu, dotyczy lekarzy weterynarii
 • ksero prawo jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
INNE INFORMACJE:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: 602-371-664

Inspektor weterynaryjny

Starogard Gdański

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna