Inspektor weterynaryjny
Końskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
- praca w siedzibie urzędu (praca przy komputerze),
- praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym),
- kontakt ze zwierzętami,
- narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne,
- warunki atmosferyczne,
- stres związany z bezpośrednim kontaktem z rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych,
- narzędzia pracy – komputer, urządzenia biurowe,
- brak podjazdów i windy - budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
- toaleta nie dostosowana dla osób niepełnosprawnych,
- duży dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i - żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizacja tego rejestru,
 • wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń przez powiatowych lekarzy weterynarii,
 • prowadzenie kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym, w tym -przeprowadzanie kontroli planowych oraz kontroli sprawdzających usunięcie ewentualnych nieprawidłowości,
 • weryfikacja przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym,
 • kontrole pochodzenia surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego, współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych inspekcji, organami samorządowymi oraz organami dochodzeniowymi i ścigania,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nowymi zadaniami oraz koniecznej sprawozdawczości,
 • pobieranie próbek i przeprowadzania badań urzędowych żywności,
 • organizacja szkoleń, bieżąca pomoc i doradztwo dla podmiotów zamierzających prowadzić lub prowadzących rolniczy handel detaliczny
 • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
 • prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt,
 • prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej,
 • badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • wystawianie świadectw zdrowia przy eksporcie żywności pochodzenia zwierzęcego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • w sytuacji wykształcenia weterynaryjnego - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • znajomość aktualnych krajowych i unijnych przepisów weterynaryjnych,
 • znajomość KPA i zasad funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej,
 • zdolność do analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • doświadczenie zawodowowe : 1 rok w zakresie realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej
 • samodzielność i inicjatywa,
 • komunikatywność, kreatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich
  ul. Kielecka 5
  26-200 Końskie
  e-mail: Aplikuj
  Budynek "A" Pokój nr 1

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, nr telefonu i/lub adres e-meil.

Każde oświadczenie wymagane w ogłoszeniu powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Wszystkie oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich z oznaczeniem stanowiska lub przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu z dopiskiem „Oferta na stanowisko Inspektora Weterynaryjnego – RHD”.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich.

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze: 3600,00 + dodatek za wysługę lat.

Termin zatrudnienia: 15.10.2018r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 372-31-85

Inspektor weterynaryjny

Końskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna