Inspektor weterynaryjny
Ustrzyki Dolne
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności zwierzęcego pochodzenia
Zespół d/s. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- wykonywanie zadań o charakterze administracyjnym - praca w biurze, z komputerem i urządzeniami biurowymi oraz
- praca w terenie, ze zwierzętami - wymagana mobilność, użytkowanie samochodu
- możliwy kontakt z materiałem zakaźnym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli podmiotów nadzorowanych w celu zapewnienia spełnienia wymagań weterynaryjnych.
 • Monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.
 • Prowadzenie monitoringu pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzenie sprawozdawczości okresowej celu przekazania danych z realizacji zadań.
 • Prowadzenie, z upoważnienia organu postępowań administracyjnych w celu wydawania decyzji administracyjnych z urzędu lub na wniosek.
 • Pobieranie prób do badań w celu ich dostarczania do badań w uprawnionym laboratorium.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne (lekarz weterynarii) lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (w przypadku lekarza weterynarii)
 • Umiejętność obsługi komputera (co najmniej środowisko Windows, pakiet Office,)
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów dotyczących Inspekcji Weterynaryjnej oraz higieny żywności

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 13 461 13 16 / 694 455 736

Inspektor weterynaryjny

Ustrzyki Dolne

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna