Inspektor weterynaryjny
Płock
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca w dużej części poza siedzibą urzędu (kontrole zakładów)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań związanych z nadzorowaniem podlegających podmiotów w celu zachowania warunków weterynaryjnych przy produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w oparciu o przepisy ustaw o produktach pochodzenia zwierzęcego i o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • kontrola prawidłowości wykonywania czynności przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej
 • przygotowywanie projektów decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • prowadzenie rejestrów podmiotów i wykazów podmiotów objętych nadzorem
 • dokumentowanie wykonywanych czynności, sporządzanie stosownych raportów i sprawozdań
 • wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE
 • kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych
 • monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności
 • kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego
 • przygotowanie propozycji organizacji nadzoru nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego w zakładach na terenie powiatu mińskiego
 • obsługa elektronicznych systemów zgodnie z właściwością zespołu
 • współpraca z Instytucjami w zakresie właściwości zespołu
 • wykonywanie zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne (preferowane weterynaryjne) lub pokrewne
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo jazdy kat. B
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz weterynaryjnych programów komputerowych
 • łatwość przyswajania nowych zagadnień
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i samodzielność
 • staranność, sumienność i obowiązkowość
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (24) 262 77 92.

Inspektor weterynaryjny

Płock

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna