Inspektor weterynaryjny
Złotów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
Zespół ds. pasz i utylizacji

Warunki pracy

- praca w poniedziałek od godz. 8 do 16, od wtorku do piątku w godz. od 7 do 15
- praca w siedzibie urzędu oraz w terenie
- wyjazdy służbowe
- prowadzenie samochodu służbowego
- stanowisko pracy znajduje się w pokoju biurowym na paterze
- narzędzia i materiały pracy to komputer, urządzenia biurowe
- inspektorat jest dostosowany architektonicznie dla osób niepełnosprawnych/podjazd, dostosowana toaleta/

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad produkcją i obrotem pasz: Mieszalnie pasz, Punkty sprzedaży pasz
 • nadzór nad transportem pasz i ich skupem
 • sprawdzanie warunków weterynaryjnych w miejscach wyznaczonych do składowania surowców z importu: mączek zwierzęcych, materiałów paszowych
 • sprawowanie nadzoru nad produkcją pierwotną pasz
 • pobieranie i wysyłanie prób pasz do badań diagnostycznych, monitoringowych
 • sporządzanie i aktualizacja wykazów i rejestrów podmiotów objętych nadzorem w zakresie pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
 • kontrola nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem oraz wykorzystywaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz oraz sporządzanie raportów z wyników urzędowej kontroli pasz
 • kontrola gospodarstw indywidualnych, wytwarzających i stosujących pasze
 • kontrola stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych w paszach
 • kontrola stosowania dodatków paszowych
 • kontrola obrotu paszami
 • kontrola wytwórni pasz, w tym stosujących dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego
 • kontrola zakładów produkujących karmy dla zwierząt domowych oraz zakładów produkujących karmy lecznicze dla zwierząt oraz hurtowni karm dla zwierząt domowych
 • przyjmowanie i wysyłanie informacji o paszach w ramach systemu RASFF

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej/biologia, zootechnika, rolnictwo/
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii/w przypadku lek. wet./
 • Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej /dotyczy mężczyzn/
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu lub oświadczenie potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii /dotyczy lek. wet./
 • kopia dokumentu - prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. 8 Marca 5
  77-400 Złotów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67 2635154 lub 515138900

Inspektor weterynaryjny

Złotów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna