Inspektor weterynaryjny
Świdnica
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdnicy

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00;
Praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym do podmiotów nadzorowanych, kontakt ze zwierzętami gospodarskimi);
Krajowe wyjazdy służbowe (narady, szkolenia, konferencje);
Narzędzia pracy- komputer, drukarka, faks, kserokopiarka, niszczarka;
Występują bariery architektoniczne: budynek piętrowy bez windy, brak podjazdu do budynku, brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich pozyskiwaniu, produkcji, wprowadzaniu do obrotu i sprzedażą bezpośrednią.
 • Prowadzenie czynności związanych z realizacją krajowego planu monitorowania substancji niedozwolonych pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego w celu eliminowania środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej,
 • Pobieranie prób środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia do badań urzędowych i monitoringowych oraz interpretacja wyników badań i prowadzenie postępowań w tym zakresie.
 • Opracowywanie informacji, analiz i sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie bezpieczeństwa żywności w celu przekazania tych informacji do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.
 • Nadzorowanie eksportu, importu oraz handlu żywnością w celu wyegzekwowania przepisów obowiązującego prawa
 • Prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem, w tym program SPIWET, oraz sporządzanie harmonogramów kontroli spełniania warunków określonych obowiązującym prawem.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe Weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP (tylko dla lekarzy weterynarii)
 • Prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu (tylko dla lekarzy weterynarii)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdnicy
  ul. Wałbrzyska 25-27
  58-100 Świdnica
  Sekretariat, pok. nr 7 parter

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Świdnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna