Inspektor weterynaryjny
Chodzież
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności - nadzór nad rolniczym handlem detalicznym
W ZESPOLE DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.
Praca wykonywana w siedzibie Inspektoratu z użyciem monitora ekranowego oraz w terenie.
Siedziba Inspektoratu znajduje się na II piętrze - brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizacja tego rejestru.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i zaświadczeń wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chodzieży.
 • Prowadzanie kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym, w tym przeprowadzanie kontroli planowych oraz kontroli sprawdzających usunięcie ewentualnych nieprawidłowości.
 • Weryfikacja przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym.
 • Prowadzenie monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego.
 • Kontrola pochodzenia surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z nowymi zadaniami oraz koniecznej sprawozdawczości.
 • Pobieranie próbek i przeprowadzanie badań urzędowych żywności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • W przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Posiadanie prawa jazdy.
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera.
 • Znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dyplomu lekarza weterynarii
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-23
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
www.piw-chodziez.pl

Inspektor weterynaryjny

Chodzież

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna