Inspektor weterynaryjny
Płońsk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku oraz poza nią - wyjazdy służbowe (kontrole podmiotów nadzorowanych, szkolenia). Kontakt z klientem zewnętrznym. Urząd nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. Kontakt z materiałem biologicznym, zwierzętami. Narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,
 • realizacja monitoringu chorób zakaźnych zwierząt,
 • kontrola bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie,
 • wystawianie świadectw zdrowia w obrocie krajowym,
 • kontrolowanie siedzib stad w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • realizacja zadań z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt,
 • przygotowywanie decyzji, prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • obsługa programu SERPIW,
 • opracowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • pobieranie próbek do badań,
 • przeprowadzanie dochodzeń epizootycznych,
 • obsługa systemu TRACES

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań w inspekcji weterynaryjnej
 • prawo jazdy kat. B
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii - w przypadku lekarzy weterynarii
 • dobra obsługa komputera,
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość przepisów prawa weterynaryjnego i administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii, w przypadku lekarza weterynarii
 • kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-07
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku
  ul. Zajazd 4
  09-100 Płońsk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wymagane oświadczenia, życiorys/CV, list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o jego terminie, nie zakwalifikowani (nie spełniający wymagań formalnych) - nie będą powiadamiani telefonicznie, ani pisemnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 23 662-22-45 .
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane adresata oraz dopisek "oferta na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ".

Inspektor weterynaryjny

Płońsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna