Inspektor weterynaryjny
Poddębice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - powiat poddębicki,
- prowadzenie samochodu służbowego,
- podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, urządzenie wielofunkcyjne,
- praca na parterze, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych,
- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie kontroli urzędowych w zakładach produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 • pobieranie prób do badań monitoringowych na pozostałości chemiczne, biologiczne oraz stopień skażenia radiologicznego
 • wykonywanie kontroli przestrzegania warunków weterynaryjnych przy uboju zwierząt, rozbiorze i przetwarzaniu mięsa, przetwórstwie mleka
 • wykonywanie kontroli środków transportu żywności pochodzenia zwierzęcego
 • wykonywanie kontroli procesów technologicznych w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie postępowania administracyjnego, sporządzanie dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie działań zespołu ds. bezpieczeństwa żywności
 • kontrolowanie prawidłowości wykonywania czynności wyznaczonych lekarzy weterynarii

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zdolność analitycznego myślenia
 • samodzielność
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach
  ul. Mickiewicza 32
  99-200 Poddębice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu). Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 43 678-90-95, kom. 693-640-650
Informacje o ogłoszeniu dostępne na stronach serwisu służby cywilnej
oraz http://piwpoddebice.mojbip.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Poddębice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna