Inspektor weterynaryjny
Ostrołęka
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrołęce

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
w Zespole ds. pasz i utylizacji

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.
Praca w terenie - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.
Ryzyko chorób zakaźnych.
Obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli.
Praca w budynku jednopiętrowym, bez podjazdu, brak windy. Pomieszczenia sanitarno-higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontroluje miejsca pozyskiwania, przetwarzania, składowania pasz wraz z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasz oraz właściwego nadzoru nad spełnianiem warunków weterynaryjnych dla pasz.
 • Nadzoruje wytwórnie pasz stosujące dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego oraz gospodarstwa indywidualne wytwarzające i stosujące pasze w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasz.
 • Nadzoruje zbieranie, transport, przetwarzanie, spalanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia bezpieczeństwa ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Kontroluje uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich wytwarzania, składowania, przetwarzania i transportu wraz z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pasz oraz spełnienia właściwych warunków weterynaryjnych.
 • Kontroluje i nadzoruje eksport i import pasza oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego wraz z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pasz.
 • Kontroluje podmioty wykorzystujące uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego wraz z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji w celu spełnienia przewidzianych prawem wymagań i spełnienie warunków weterynaryjnych.
 • Sporządza roczny plan pracy na swoim stanowisku pracy zgodnie z Instrukcją GLW w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz zleconych przez Kierownika urzędu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne
 • Prawo wykonywania zawodu - lekarza weterynarii, w przypadku gdy o stanowisko ubiega sie osoba będąca lekarzem weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych, KPA, ustawy o służbie cywilnej oraz obsługa programów komputerowych (Pakiet Office), stosowanie prawa w praktyce, analityczne myślenie, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, prognozowanie, działanie w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu - lekarza weterynarii
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie świadectw pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrołęce
  ul. Składowa 8A
  07-410 Ostrołęka
  tel. (29) 760-53-10

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów.
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.

Inspektor weterynaryjny

Ostrołęka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna