Inspektor weterynaryjny
Inowrocław
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Inowrocławiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Inowrocławiu

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu inowrocławskiego, kontakt ze zwierzętami, praca przy komputerze.
Inspektorat mieści się w budynku piętrowym, brak windy i podjazadu dla osób niepełnosprawnych.
Do dyspozycji komputer, samochód służbowy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia zwierząt
 • nadzór nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych przy pozyskiwaniu i wykorzystaniu materiału biologicznego,
 • nadzór i kontrola podmiotów sektora akwakultury,
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich - dobrostan zwierząt
 • prowadzenie dokumentacji w ramach nadzoru oraz sporządzanie sprawozdań
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych zwierząt dzkich utrzymywanych jako zwierzęta gospodarskie
 • realizacja programów badań monitoringowych
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością schroniska

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściowości Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu w przypadku osób z wykształceniem weterynaryjnym
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • biegła zanjomość obsługi komputera (word, excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Szosa Bydgoska 16
  88-100 Inowrocław

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty przesyłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel 52 357 52 68.

Inspektor weterynaryjny

Inowrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna