Inspektor weterynaryjny
Grodzisk Wielkopolski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw do spraw: do spraw bezpieczeństwa żywności
w dziale bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
- praca w siedzibie urzędu oraz w terenie ( prowadzenie kontroli)
- korzystanie z własnego samochodu w celach służbowych
- praca w zespole
- wyjazdy służbowe ( szkolenia, narady)
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- brak wind i podjazdów,
- brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • egzekwowanie wymagań weterynaryjnych związanych z przywozem i wywozem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych
 • organizowanie pobierania próbek w ramach badań monitoringowych w zakresie wykrywania niedozwolonych substancji chemicznych, biologicznych, pozostałości leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych oraz artykułach spożywczych pochodzenia zwierzęcego na terenie powiatu
 • kontrola prawidłowości wykonywania urzędowych czynności przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza do wykonywania badania w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej
 • kontrola zakładów produkcji artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • nadzór nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • przygotowywanie postępowań administracyjnych w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności i żywienia w zakresie jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości
 • przyjmowanie i wysyłanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych w ramach systemu RASFF
 • obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych do bierzacego przeplywu informacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej.
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (jeżeli dotyczy)
 • dobra znajomość obsługi pakietu Office
 • znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjej
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Wymogi formalne spełniają te oferty, które zostaną nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data dostarczenia dokumentów do urzędu), zawierają komplet dokumentów, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia oraz spełniają wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu.

W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim oraz siedzibie urzędu – na tablicy ogłoszeń.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 44 21 078
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Inspektor weterynaryjny

Grodzisk Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna