Inspektor weterynaryjny
Ciechanów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
ZESPÓŁ DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.oo do 16.oo w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ciechanowie oraz poza nią - wyjazdy służbowe
( kontrole podmiotów nadzorowanych, szkolenia).
Kontakt z klientem zewnętrznym.
Urząd nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.
Kontakt ze zwierzętami, kontakt z materiałem biologicznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie zatwierdzonych podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, transportem i wprowadzaniem do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, podmiotów prowadzących działalność marginalną, lokalną i organiczoną w zakresie przestrzegania warunków weterynaryjnych oraz prowadzeniem rejestru podmiotów nadzoroanych i bazy SPIWET / mieso czerwone. mleko, ryby i inne.
 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz projektów decyzji odnośnie przestrzegania warunków weterynaryjnych przez podmioty produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego;
 • pobieranie prób produktów pochodzenia zwierzęcego do badań laboratoryjnych w nadzorowanych zakładach wraz z obsługą programu komputerowego MPCPIW, E-KLIENT i CELAB oraz współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za realizację krajowego programu badań kontrolnych, obecności pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego;
 • prowadzenie szkoleń dla lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego wyznaczonych do czynności w nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie podmiotach, w zakresie zadań zespołu;
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wyznaczonymi do nadzoru nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego lekarzami weterynarii i personelem pomocniczym, w zakresie ich czynności;
 • popularyzacja zasad higieny i dobrej praktyki produkcyjnej w nadzorowanych zakładach;
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawowanymi nadzorami;
 • współdziałanie w obsłudze systemu RASFF na terenie powiatu, w zakresie podmiotów nadzorowanych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne technologia żywności zootechnika 
<br>
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentów potwierdzajacych ukończenie studiów podyplomowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zakwalifikowane kandydatki i kandydaci będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Prosimy o wpisanie aktualnego adresu e- mail.
Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem. Niezakwalifikowani kandydaci nie będą informowani ani telefonicznie ani pocztą e- mail.
Nie zwracamy nadesłanych ofert.
Niezakwalifikowane oferty zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy.

osoba do kontaktu
Jolanta Górska
tel/fax 23 672 28-56

Inspektor weterynaryjny

Ciechanów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna