Inspektor weterynaryjny
Kępno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw pasz, utylizacji i ochrony zwierząt
Zespół ds. pasz i utylizacji

Warunki pracy

Praca biurowa i w terenie.
W biurze użycie monitora ekranowego.
Praca wykonywana w pozycji przemiennej, 8 godz. dziennie na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii lub poza siedzibą urzędu – delegacje w celu kontroli podmiotów i gospodarstw.
Samodzielne kierowanie samochodem.
Praca lekka, mały wydatek energetyczny.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zadania związane z nadzorowaniem podmiotów w celu zachowania warunków weterynaryjnych przy produkcji, obrocie i stosowaniu pasz, a także ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie monitoringu pasz, pobieranie próbek i przeprowadzanie badań urzędowych pasz
 • zadania związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań oraz konieczność sprawozdawczości
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i zaświadczeń wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • prowadzenie kontroli i inspekcji planowych w oparciu o zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii roczne harmonogramy i plany kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego a także bioasekuracji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • posiadanie prawa jazdy
 • pisanie pism, obsługa programów MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe o profilu zootechnicznym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie
  ul. Graniczna 14, 63-600 Kępno

  Dokumenty należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. pasz, utylizacji i ochrony zwierząt.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego )
Dokumenty złożone nie będą zwracane.
Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby niezakwalifikowane nie będą informowane.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

Inspektor weterynaryjny

Kępno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna