Inspektor weterynaryjny
Radzyń Podlaski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca biurowa (wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze) oraz częste wyjazdy służbowe związane z przeprowadzaniem kontroli (uprawnienia do kierowania samochodem osobowym), wyjazdy szkoleniowe, kontakt z rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych, pobieranie prób

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Budynek parterowy, wejście na parter trzystopniowe, brak podjazdu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad higieną żywności pochodzenia zwierzęcego w tym nadzór nad rolniczym handlem detalicznym
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i innych dokumentów dla Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami i raportów w ramach działalności zespołu ds. bezpieczeństwa żywności.
 • Pobireranie próbek do badań.
 • Obsługiwanie programów komputerowych związanych z wykonywanymi zadaniami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • umiejętność sprawnej organizacji
 • kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dokładna znajomość przepisów weterynaryjnych
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Warszawska 100
  21-300 Radzyń Podlaski
  sekretariat pokój nr 4

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do przystąpienia do naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (83) 352 70 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Oferty nie spełniające wymogów formalnych (niekompletne, niepodpisane własnoręcznie) oraz ofert złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub teście. Oferty odrzucone nie będą odsyłane, a kandydaci niespełniający wymogów nie zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie zawierającej dane nabywcy z dopiskiem "Oferta na stanowisko inspektora weterynaryjnego i numer ogłoszenia z bazy ogłoszeń".
Planowany termin zatrudnienia: 01-10-2018 r
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Radzyń Podlaski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna