Inspektor weterynaryjny
Golub-Dobrzyń
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
zespół ds bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca biurowa, komputer, kontrole w terenie, praca poza siedzibą inspektoratu, wyjazdy służbowe, samochód służbowy. W budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia socjalne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenia kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym, w tym przeprowadzanie kontroli planowych oraz kontroli sprawdzających usunięcie ewentualnych nieprawidłowości
 • Prowadzenia rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizacja tego rejestru
 • weryfikacji przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym
 • Prowadzenia monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • Kontroli pochodzenia surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • Prowadzenia dokumentacji związanej z nowymi zadaniami oraz koniecznej sprawozdawczości
 • Pobierania próbek i przeprowadzania badań urzędowych żywności, oraz organizacja szkoleń, bieżąca pomoc i doradztwo dla podmiotów zamierzających prowadzić lub prowadzących rolniczy handel detaliczny
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i zaświadczeń przez powiatowego lekarza weterynarii

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość obsługi komputera oraz programów Word i Excel
 • prawojazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawojazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
dodatkowe Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 683 28 87

Inspektor weterynaryjny

Golub-Dobrzyń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna