Inspektor weterynaryjny
Bystrzyca Kłodzka
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu,
- praca w terenie (kontrole),
- prowadzenie samochodów służbowych,
- obsługa komputera i urządzeń biurowych,
- wyjazdy służbowe,
- bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta,
- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, na parterze z dostępem do światła dziennego,
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i rejestracją podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
 • prowadzenie dokumentacji spraw związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji,
 • prowadzenie spraw związanych z działaniami w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem żywnościowym oraz postępowaniami związanymi z nałożeniem kar pieniężnych oraz sankcjami wykroczeniowymi i karnymi wobec podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
 • opracowywanie sprawozdań i dokumentacji z realizacji powiatowego rocznego programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i w paszach,
 • prowadzenie dokumentacji spraw związanych z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa, mięsa zwierząt łownych, ryb i produktów rybnych, mięczaków i skorupiaków;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów krajowego i unijnego prawa żywnościowego
 • znajomość obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej, Służby Cywilnej i prawa administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-05
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej z oznaczeniem stanowiska lub przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu z dopiskiem „Oferta na stanowisko inspektora wet. ds. bezpieczeństwa żywności” wraz z podaniem numeru ogłoszenia. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej -05 lipca 2019 r. Wszystkie dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 074/8110-247 w godzinach od 7.30 do 15.30.
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru zostanie ogłoszona w dniu 08 lipca 2019 r. na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej www.piw.bip.klodzko.pl oraz umieszczona na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłodzku, ul. Kłodzka 12, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor weterynaryjny

Bystrzyca Kłodzka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna