Inspektor weterynaryjny
Ząbkowice Śląskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- narzędzia i materiały pracy - komputer powyżej 4 godzin dziennie i inne powszechnie stosowane urządzenia biurowe;
- praca w terenie - kontakt ze zwierzętami i materiałem potencjalnie zakaźnym;
- wykonywanie zadań pod presją czasu;
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);
- krajowe wyjazdy służbowe;
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych;
- lokalizacja stanowiska pracy na pierwszym piętrze;
- brak windy i podjazdów, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt i ich dobrostanu w celu wykluczenia zjawisk niezgodnych z przepisami.
 • Prowadzenie spraw związanych z działalnością podmiotów sektora akwakultury w celu wyeliminowania nieprawidłowości.
 • Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczaniem w celu eliminacji nieprawidłowości.
 • Prowadzenie spraw związanych z kontrolą gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie pod względem wymogów wzajemnej zgodności w celu wykluczenia niezgodności z przepisami.
 • Prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się prowadzeniem działalności nadzorowanej w zakresie zadań zespołu w celu zapewnienia aktualnych informacji.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych pierwszej instancji, zaświadczeń i innych dokumentów w zakresie działań zespołu w celu przedstawienia do zatwierdzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sporządzanie obowiązujących sprawozdań w celu przedłożenia jednostce nadrzędnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości inspekcji weterynaryjnej
 • czynne prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny materiału biologicznego, ustawy o inspekcji weterynaryjnej, ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Ząbkowicach Śląskich
  ul. Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Inspektor weterynaryjny
Ząbkowice Śląskie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna