Inspektor weterynaryjny
Sochaczew
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sochaczewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt
zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie Inspektoratu Weterynarii oraz w terenie, przeprowadzanie kontroli podmiotów i gospodarstw, kontakt ze zwierzętami,
- wyjazdy służbowe - szkolenia, narady, konferencje,
- obsługa komputera i urządzeń biurowych,
- budynek jednopiętrowy bez podjazdu, brak windy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - zadania, w tym interwencje z zakresu ustawy o ochronie zwierząt,
 • - nadzór nad podmiotami z ustawy o ochronie zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • - nadzór nad podmiotami utrzymujacymi zwierzęta pod wzgledem dobrostanu zwierząt,
 • - kontrola identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 • - nadzorowanie działalności z zakresu wykorzystania materiału biologicznego,
 • - prowadzenie sprawozdawczości, celem przekazywania danych z realizacji zadań,
 • - obsługa programów specjalistycznych z w/w zakresu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe - lekarz weterynarii,
<br>- prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
<br>- znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych i Kpa,
<br>- biegła umiejętność obsługi komputera,
<br>- prawo jazdy kat. B,
<br>- posiadanie obywatelstwa polskiego,
<br>- korzystanie z pełni praw publicznych,
<br>- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
<br>
 • - znajomość języka obcego, jednego z języków urzędowych UE na poziomie komunikatywnym,
 • - komuniktywność, dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Staszica 152, 96-500 Sochaczew

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
-ofert składane po terminie nie będą rozpatrywane,
--wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
-kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o terminie kolejnych etapów naboru,
- nie zwracamy nadesłanych dokumentów,
- oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjne zniszczone po upływie 3 miesięcy,
- dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata z dopiskiem "Oferta pracy",
- dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 46 ) 862 84 53

Inspektor weterynaryjny

Sochaczew

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna