Inspektor weterynaryjny
Góra
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Górze

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

praca biurowa z użyciem komputera i innych urządzeń biurowych
praca w siedzibie urzędu i praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy samochodem służbowym siedziba jednostki znajduje się na parterze
podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich, dzikich utrzymywanych jak zwierzęta gospodarskie
 • prowadzenie spraw związanych z podmiotami nadzorowanymi
 • prowadzenie spraw zwiazanych z przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt
 • monitorowanie chorób odzwierzęcych i czynnikow chorobotwórczych podlegajacych obowiązkowi monitorowania
 • prowadzenie spraw związanych z transportem zwierząt i ich skupem, obrotem zwierzętami w kraju i za granicą
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością punktów kopulacyjnych i inseminacyjnych
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczania oraz prowadzenie spraw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii- w przypadku lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B( czynne prowadzenie pojazdów)
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie praw jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętnosć stosowania prawa w tym administracyjnego i weterynaryjnego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Górze, ul. Poznańska 36, 56-200 Góra

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Inspektor weterynaryjny

Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna